Site koordinator

Koordinator centra je zdravstveni radnik koji radi pod direktnim nadzorom PI ili / i Sponzor / CRO u cilju sprovođenja kliničkih ispitivanja.

Koordinator sajta radi u svim fazama kliničkog ispitivanja.

U početnoj fazi koordinator sajta je ključni kontakt za start-up tim (Sponzor i CRO). On / ona pomaže u preliminarnom budžetu i CTA pregledu. Naravno, obaveštava Sponzora/CROa u slučaju promena na centru.

Obezbeđuje eksternu pravnu podršku centru za slučaj odlaganja CTA pregleda (nedostatak resursa, ogromno radno opterećenje i nedostatak ekspertize).

On/ona je odgovoran za pripremu dokumenata o izdavanju lekova, završetak i potpis (CV, FDA 1572, FDF). On/ona mora pripremiti i distribuirati određene dokumente za LEC i Regulatorne agencije.

Koordinator centra na inicijacijama na lokaciji pomaže CRA-u za bilo koju aktivnost i obavezno čuva osoblje centra upoznato sa predstojećom inicijacijom i osigurava njihovo prisustvo.

U fazi regrutovanja i održavanja pomaže PI internu pretragu baze podataka pacijenata, određuje najbolju praksu regrutovanja, daje odgovore PI i studijskom osoblju koje se odnosi na ICF i upitnike.

Vodi računa o datoteci istraživačkog sajta od SIV-a do COV-a.

Koordinator centra organizuje prostor za studijsku opremu i opremu na sajtu, priprema dokumentaciju vezanu za studije, kao što su radni listovi protokola, proceduralni priručnici, izveštaji o neželjenim događajima i izveštaji o napretku.

On/ona komunicira sa laboratorijama i istraživačima, a takođe organizuje unos podataka.

U svakoj fazi pomaže CRA i priprema lokaciju za praćenje i inspekciju.

Prilikom zatvaranja centra zajedno sa CRA-em i Sponzorom obavlja sve aktivnosti vezane za zatvaranje centra, čišćenje podataka i arhiviranje.