Farmakovigilanca

Razumevanje odnosa rizika i koristi povezanog sa farmaceutskim proizvodima sa sobom nosi potrebu za efikasnijim i delotvornijim rešenjima farmakovigilance. Kontinuirano praćenje neželjenih događaja u sistemu farmakovigilance regulatorni je zahtev u svakoj zemlji.
2GL Outsourcing pruža sveobuhvatna i fleksibilna rešenja za aktivno upravljanje bezbednošću lekova, farmakovigilancom i upravljanjem rizikom tokom celokupnog životnog ciklusa leka. Nudimo vam kvalifikovanu osobu odgovornu za farmakovigilancu (QPPV), koja uključuje pregled sigurnosnih profila i svih bezbednosnih problema u vezi sa lekovima te izveštavanje o neželjenim reakcijama povezanim sa njima, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. Takođe, pratimo najnovije informacije iz literature u vezi sa neželjenim događajima, pišemo periodične izveštaje o ažuriranju bezbednosti (PSUR), komuniciramo sa regulatornim vlastima itd.