Site menadžment

2GL Outsourcing je organizacija koja pruža usluge povezane s kliničkim ispitivanjima, CRO – ovima, farmaceutskim kompanijama, biotehnološkim kompanijama i kompanijama za proizvodnju medicinskih uređaja. Klinička ispitivanja se obično realizuju u bolnicama ili sličnim ustanovama zdravstvene zaštite koje imaju odgovarajuću infrastrukturu i kadrove kako bi zadovoljili zahteve protokola kliničkog ispitivanja. Naše usluge uključuju:

 • Razvoj, pregovaranje i realizacija stavki  ugovora
 • Regulatorni poslovi (podnošenje prijave za etički odbor (CA / CEC) i podnošenje aplikacija Agenciji za Lekove)
 • Regrutovanje pacijenata i njihovo zadržavanje u kliničkoj studiji
 • Pokretanje i zatvaranje kliničkog ispitivanja
 • Nezavisno praćenje kliničke studije
 • Arhiviranje i održavanje dokumenata vezanih uz kliničko ispitivanje
 • Medicinsko praćenje / izveštavanje o sigurnosti (SAE) sponzoru ili CRO i CA / CEC i RA
 • Savetovanje o zaštiti podataka
 • Praćenje sprovođenja protokola (savetovanje i upozoravanje istraživača o mogućim kršenjima protokola)
 • Praćenja usklađenosti sa smernicama ICH GCP-a (savetovanje i upozoravanje istraživača o mogućim kršenjima ICH-GCP)
 • Izrada Site SOP-a (Stanadardnih operativnih procedura)/Site Quality Assurance
 • Obuka na Site – u (ICH GCP, Regulatorna obuka, Etika)
 • Upravljanje podacima
 • Upravljanje zaštitom intelektualne svojine
 • Studije izvodljivosti
 • Upravljanje projektima
 • Medicinsko – stručno pisanje / razvoj protokola i CRF dizajn